راهنمایی برای ثبت نام آزمون سپیدار

راهنمایی برای آزمون سپیدار

راهنمایی برای ثبت نام آزمون سپیدار

 شرکت کنندگان عزیزدرطرح سپیدارلازم است به یکی ازدوروش حضوری یاآنلاین ثبت نام نمایند اماآزمون به صورت حضوری خواهدبوددرثبت نام آنلاین پرکردن فیلدهای ستاره دارالزامی است وبعدازثبت نام کدرهگیری داده می شودکه برای اطلاع ازنتایج آزمون ومراجعات بعدی لازم خواهدبودوحق عضویت درکارگروه مسابقات (سه مرحله طرح سپیدار)برای مقطع ابتدایی 5000تومان وبرای مقطع راهنمایی (متوسطه اول )8000تومان وبرای مقطع متوسطه وآزاد 12000تومان تعیین شده است که یابه شماره حساب  1-9536073-42-1128به نام خانه ریاضیات نزدشعبه شهیدمدنی بانک انصارواریزوفیش آن راتحویل خانه ریاضیات دهندیافایل اسکن فیش رادرسایت قراردهند ویاازدستگاه کارت خوان خانه ریاضیات حق عضویت راپرداخت نمایند.

ورود به وبسایت
  • تعداد کل بازدید ها   : 52457
  • تعداد بازدید های امروز   : 22
  • تعداد کاربرها   : 389